Stottertherapie

Hoe verander je spreekgedrag  bij oudere kinderen en volwassenen

...door aan het spreken te werken!

Dit uitgangspunt is aan inflatie onderhevig in de huidige visie rond Positieve Gezondheid: beter omgaan met je beperkingen lijkt een uitgangspunt dat niet voor elke stoornis te verkopen is. Voor stotteren geldt: acceptatie van restverschijnselen is pas aan de orde als  de spreektechnieken eerst deskundig  getraind zijn. 'Expliciet leren' is een directieve manier die veel oplevert maar in genoemde visie te weinig wordt toegepast!

Zie ook mijn column van oktober 2022.

Stotteren is een stoornis in de productie van het spreekproces: coördinatie en timing van het spreekproces zijn uit balans.  In mijn aanpak wordt in de eerste sessie duidelijk wat er mis gaat in dit spreekproces. Wat gebeurt er in een stotter moment. Wat gaat daar mis, waar zit de spanning, wat leidt tot dat onmachtige gevoel wat je probeert te vermijden. Vervolgens gaan we alle factoren die daaromheen een rol spelen inventariseren. Stottermomenten veroorzaken ongewenste effecten die weer nieuwe spanning opleveren, een vicieuze cirkel. Hieronder wordt dit proces nader beschreven.

Bij stotteren spelen diversen factoren een rol in wisselwerking met elkaar

Eenvoudig vertaald:
De pijltjes staan voor de voortdurende wisselwerking tussen spreken en taalgebruik – denken (cognities) - voelen (emoties). De situatie en relaties tot de toehoorder(s) bepalen je spreekgedrag.

Een stotterblokkade als je aanleg hebt voor stotteren- is een reactie van het autonome zenuwstelsel: een onwillekeurige stressreactie, zoals blozen en transpireren.
Het duurt even voordat je bloost (seconde) of transpireert (paar seconden), maar een stotterblokkade treedt op als een reflex en duurt maar een ‘split second’.
Het is een soort Pavlov reactie op een stress- of ongeduldgevoel: enthousiasme, ergernis, angst etc.
Temperamentvolle stotterende sprekers stotteren anders dan flegmatieke personen.

Een stotterreflex kan op onwillekeurige momenten optreden als een onwillekeurige reflex.
Hoe je die reflex opvangt bepaalt of je in de blokkade blijft hangen of niet.
Als je er tegen vecht blijf je er in hangen!
‘Stotteren is wat je doet om niet te stotteren’,
‘Stotteren is vechten tegen de stotterreflex’.

Cognities - hoe je er tegenaan kijkt- en emoties die je ervaart rond het stotteren - bepalen of je de stotters wel of niet kunt opvangen met een spreektechniek.

Cognities:
• Overkomt het je –onmacht- of begrijp je hoe jouw organisme werkt? Kun je er zelf wat aan sturen?
• Schaam je je voor je stotteren? Vermijd je daarom woorden of situaties/personen?

Emoties:
• Fysiek: krijg je het warm als je stottert?
• Emotioneel: ergert het je – word je boos of ongeduldig als je stottert?
• ………………………….

Voor het veranderingsproces levert de stottertherapeut maatwerk.

Hoe meer negatieve cognities en emoties - vaak onbewust – een rol spelen, hoe minder kans dat het toepassen van een spreektechniek zal lukken. Negatieve gedachten en emoties rond stotteren doen vaak onbewust hun belemmerende werk, de eerste stap is dus deze in kaart te brengen en er anders mee om te gaan.
Wat is je weerstand om ‘anders’ te spreken? Wat weerhoud je om gemakkelijker / losser / communicatiever te stotteren?
Er is geen methode waarbij heftig stotteren meteen overgaat in blijvend vloeiend spreken.

Het toepassen van technieken zal beter lukken
• als je eerst oefent met technieken voor losser stotteren, ‘vloeiender stotteren’, geleidelijk naar vloeiender spreken.
• als je begrijpt hoe gedachtes en emoties met elkaar stoeien rond het spreekprobleem.
• als je bepaalde technieken, die bij je passen, vaak intensief oefent, ‘droogzwemmen, goal schieten op het oefenveld, lettercombinaties intikken bij blind leren typen’. Je organisme kan dan sneller op de ‘techniekmodus’ overschakelen in moeilijkere situaties.
• als je het geleidelijk opbouwt: eerst kort in makkelijke situaties, geleidelijk ook in moeilijkere situaties.

De kunst is de nieuwe gewoonte geleidelijk een automatisme te laten worden.
‘Je moet net zo lang oefenen tot het spontaan gaat’.

Terugval zal altijd op de loer blijven liggen, afhankelijk van de heftigheid van je stotterpatroon en hoe lang dat patroon al bestaat.
Terugval hoeft niet lang te duren, steeds minder vaak, minder heftig en minder langdurig. Terugval is afhankelijk van je stotterernst en vele persoonlijke omstandigheden.
Ernstig stotteren kan hardnekkig zijn, als het weer een beetje terug komt kan een paar herhaalsessies bij je stottertherapeut de zaak weer opfrissen! Spreektechnieken zijn aan slijtage onderhevig.
Terugval zal minder optreden naarmate de stottertherapeut diverse benaderingen kan bieden, aangepast aan de noden van de stotterende persoon.
Commerciële therapieën met een ‘one size fits all’-benadering hebben zelden blijvend effect bij stotteren dat gekenmerkt wordt door ernstige blokkades.

Zie ook  www.stotteren.nl

Broddeltherapie - bij slechte verstaanbaarheid

Broddelen wordt door de luisteraar vaak verward met stotteren, maar is wezenlijk anders. De stoornis broddelen is minder bekend, ook bij verwijzers.  Het belangrijkste kenmerk van broddelen is de slechte verstaanbaarheid. De broddelende of broddelachtig sprekende persoon krijgt te vaak ‘wat zeg je’ te horen. Meestal is te snel spreken in combinatie met slecht articuleren de boosdoener. Slecht formuleren en teveel stopwoordjes zijn andere symptomen van broddelen. Bij vermoeidheid of na veelvuldig alcoholgebruik verergeren de symptomen.

Zuiver broddelen en zuiver stotteren komen minder vaak voor dan de mengvorm broddel-stotteren. 

Bij broddel-stotteren krijgt de broddelcomponent meestal voorrang, omdat de aard van de 'op stotteren lijkende haperingen' spreektechnisch gemakkelijker te beïnvloeden zijn.

Stemtherapie / stemtraining

Stemvermoeidheid na lang spreken of moeite hebben met luid spreken in grote ruimtes duidt op een verkeerde stemtechniek.
Voor veel sprekers betekent dit een beperking de beroepsuitoefening.
Verkeerd stemgebruik kan aanleiding geven tot schade aan de stembanden: stembandknobbeltjes of stembandoedeem.
Operatief ingrijpen kan voorkomen worden door stemtraining.
Een slechte stem kan ook veroorzaakt worden door poliepen.
Indien operatief ingrijpen noodzakelijk is, is ook stemtraining nodig.

NB. Indien er een medische indicatie bestaat vergoedt de zorgverzekaar de kosten voor individuele logopedische therapie.

Expressiever spreken

betekent vaak: meer stemmelodie, meer oogcontact, 'snelheidscontrole', goede ademregulatie, ook de laatste woorden van een zin duidelijk uitspreken, minder eh stopwoordjes zeg maar, nou dus en dergelijke, meer bewust zijn van omgevingslawaai zoals open raam of afzuigkap...Expressiever spreken is met efficiënte oefeningen meestal snel te realiseren. Wanneer dit niet het geval is kan sprake zijn van broddelen. Zie ook de link: publicaties

 
 

Uitspraakverbetering - dialecten, streektaal

Vaak stelt een werkgever eisen aan 'verzorgd Nederlands' en een 'neutrale uitspraak'. Dat wil zeggen dat er niet een te sterk streekaccent aanwezig is. Zo wees een vliegtuigmaatschappij jaren geleden potentiële stewardessen af met een Twents accent; dat werd te provinciaals bevonden.
Sommige streektaal is meer geaccepteerd. De zachte /g/ wordt bijvoorbeeld minder als 'onbeschaafd' gezien dan een Rotterdamse "aoow". Het hangt er natuurlijk ook van af in welke kringen iemand zich begeeft. In een lokale supermarkt of kroeg zal niemand vreemd opkijken als je met elkaar in een streektaal spreekt.

 

 Uitspraakverbetering bij anderstaligen - NT2

Veel anderstaligen hebben moeite met de uitspraak van het Nederlands. Bij veel spreekberoepen (tolken, docenten, verkopers etcetera) kan dat tot beroepsbeperkingen leiden. Voor weinig anderstaligen is accentloos Nederlands een bereikbaar doel, maar verbetering van de verstaanbaarheid is bij zeer velen haalbaar. Met eenvoudige tests is te bepalen wat reële doelen zijn.

' Faalangst' trainingen: spreekangst, podiumangst. Je hoeft niet te stotteren om op te zien tegen een voorstel verdedigen in vergaderingen, voor een groep te presenteren of een muziekuitvoering voor publiek te geven. Het 'afleren' van deze angst verloopt langs dezelfde patronen als het afleren van stotterangst.  Last van schaamte? Kijk op:
https://www.youtube.com/watch?v=v22uH5YfVps

Vormen: ' in company' trainingen

Maatwerktrainingen in-company zijn zeer geschikt voor functionarissen in het bedrijfsleven, de politiek, de media of het onderwijs : deelnemers spreken dezelfde taal.In veel gevallen is groepstraining in combinatie met individuele training ideaal.

Kosten zijn afhankelijk van duur en groepsgrootte.

Een keuze kan gemaakt worden uit

  • Presentatietraining
  • Rationeel Emotieve Training RET
  • Stresshantering en assertiviteit
  • Conflicthantering
  • Adviesvaardigheden
Voor meer info, neem contact op met Coen Winkelman